01.10.2015

Mūžībā aizgājusi Olga Lisovska

(1928.04.08. - 2015.30. 09.)

Atvadīšanās no Olgas Lisovskas otrdien, 6. oktobrī, pulksten 15:00 no Rīgas Krematorijas Lielās zāles.

IM MEMORIAM

„Ej tagad atpakaļ sapnī”- ar šim Olgas Lisovskas rindām pavadām dzejnieces aiziešanu no dzīves.

Dzejniece – tas bija viņas literārās ievirzes un mūža darba apzīmējums, arī personības būtība kurā praktiskajai ikdienai neatradās vieta, tā bija kā mēness otrā puse, kas neredzama, nesvarīga, brīžam pat aizmirstama. Tas reizēm pat izbrīnīja, zinot, ka Olga dzimusi Jaunpiebalgā laikstrādnieku ģimenē. Tēva grāvrača darbu viņa izjusti iemūžinājusi dzejolī, arī to, kā viņš spēlējis ermoņikas un kā māte aizkustinājumā raudājusi, ziedošā ķiršu kokā lūkodamās. Laikam tur rodamas Olgas liriskās dvēseles saknes.

Raksturīga viņas īpašība bija biklums, vēlēšanās palikt malā, neizteikties. Ar laiku gan Olga centās sevi pārvarēt, taču agrā jaunībā sarakstītos dzejoļus uz Rakstnieku savienību konsultācijai apņēmīgi aiznesa draudzene, citādi tie ilgi paliktu nepublicēti. Pirmais dzejolis „Vecmāmuļas pavasaris” atklātībā parādījās 1950. gada 1. maijā laikrakstā „Padomju Jaunatne”.

No pirmā dzejoļu krājuma „Priede kalnā” 1959. gadā līdz pēdējam „Vējā magones noliecas zemu” 2013. gadā klajā laisti sešpadsmit Olgas Lisovskas dzejoļu krājumi un bērnības laika atceres grāmata „Uz manu tālo atmiņu” 2003. gadā. Dzejoļi publicēti arī aizrobežu preses izdevumos „Jaunā gaita” un „Tilts”, tulkoti citās valodās.

Dzejā Olgas Lisovskas izteiksmes līdzekļi bija dabas tēlainība, ko viņa izjuta ar dziļi latvisko, lirisko tuvību gadskārtu norisēm, ik reizes citās noskaņās. Olgas sirds intīmā atklātība nebija tieša un skaļi izpausta, bet it kā nenoteikta, neuzbāzīga, pusvārdos, tomēr allaž saklausāma, atbalsi izraisoša.

Olgas Lisovskas mūžā ir daudzi un dažādi pieturas punkti, sākot ar Jaunpiebalgas pamatskolu, tad lauku meitenei negaidīti drosmīgs solis – uz Rīgu, mācības 2. v Vidusskolā, tālāk – Maskavā, M.. Gorkija literatūras institūtā un 1965. gadā turpat aizsāktie Augstākajos literatūras kurosi. Līdztekus un pēc tam darbs laikrakstā „Literatūra un Māksla”, žurnālos „Karogs” un „Liesma”, arī Rīgas kinostudijā. Apguvusi angļu valodu, Olga tulkoja šīs tautas dzeju un prozu, ar parindeņu starpniecību arī literatūru no šehu, slovāku un dāsņu valodas.

Reiz jauno autoru seminārā Mirdza Ķempe, mūsu paaudzes Skolotāja un iedvesmotāja, pieveda mani pie Olgas, novēlēdama: „Draudzējieties, meitenes!” Tā mēs arī esam nostaigājušas roku rokā, viena otrai uzticēdamas savus noslēpumus, vērojumus, pārdomas.

Draudzība Olgai nozīmēja ļoti daudz – viņa bija atsaucīga un pašaizliedzīga devēja, arī pateicības pilna ņēmēja, atzīstot:

Patiešām, draugi, tas nemaz nav maz,
kamēr mēs te, kamēr vēl esam šaipus,
kamēr mēs te, zem mākoņmaliņas.

Olgas mūža būtiskākie pagriezieni ritējuši, it kā gredzenos vīdamies, it kā atkārtojoties saskardamies. Dzīves pusceļš aizveda viņu atpakaļ uz dzimto Jaunpiebalgu, uz lauku māju vasarām netālu no bērnības vietām, bet Rīgā ziemas dzejniece vadīja Mirdzas Ķempes ielas augstceltnee nelielā dzīvoklītī.

Tagad pietrūks vienas balss, kas piederēja tai stiprajai, talantīgajai dzejnieku paaudzei, kura ienāca literatūrā un nacionālajā apziņā pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados ar jaunām cilvēcības, mīlestības un savas tautas pašapziņas izpausmēm.

Lai pateicība Olgai Lisovskai par godprātīgi, jūtīgi un saulaini vadīto mūžu! Septembra pēdējās dienas saulrietā viņa izgāja pastaigāties un …ietrūka dažu soļu līdz durvīm.

Latvijas Rakstnieku savienības vārdā
Lija Brīdaka

22.09.2015

Jānim Rokpelnim - 70

Ziņa viesiem, kuriem nav iespēja tikt uz Ikšķili ar savu transportu : 17.00 Rīgā pie Latviešu biedrības nama būs autobuss uz Ikšķili, atpakaļ uz Rīgu - 21.00.


22.09.2015

Sveiciens, „Rokpeļņa oktobri” gaidot!

Kas ir „Rokpeļņa oktobris”? Suminot spilgto un oriģinālo rakstnieku Jāni Rokpelni 70.jubilejā, Latvijas Rakstnieku savienība ar VKKF atbalstu aicina uz 5 interaktīvu un neformālu nodarbību ciklu LRS telpās Rīgā, Lāčplēša iela 48/50 – 12, 2015.gada oktobra ceturtdienās plkst.16.30 visus interesentus, bet īpaši vidusskolēnus un autorus iesācējus, kas vēlas padziļināt izpratni par aktuāliem literatūras teorijas un vēstures, kā arī radošās rakstīšanas jautājumiem.

Kāpēc Rokpelnis? Jānis Rokpelnis (1945) ir uzskatāms par vienu no spilgtākajām personībām mūsdienu dzejā ne tikai harizmātiskās, joprojām darbīgās un latviešu mūsdienu literatūras procesā dziļi iesaistītās personības, bet arī paliekošā un daudzveidīgā devuma dēļ. Diemžēl šis devums, īpaši tā poētiskā kvalitāte un pārliecinošā sasaukšanās ar pasaules literatūru virzienu aspektā zinātniskajos pētījumos tikai ieskicēts. Lai gan autors devums Latvijas kultūrā netiek apšaubīts un autors ir godalgots teju ar visām iespējamajām balvām Latvijas kultūrā, skolu jaunieši ar dzejnieka devumu ir maz pazīstami, lai gan ar viņa tekstu palīdzību ir iespējams ilustrēt un apgūt visus būtiskākos dzejas teorijas jautājumus.

Kāpēc literatūras teorijas jautājumi? Literatūras stundu skaitam skolā sarūkot, tiek veltīta mazāka uzmanība literatūrai kā mākslas veidam ar noteiktām teorētiskām un praktiskām likumsakarībām. Izmantojot Jāņa Rokpeļņa tekstu piemērus, tiks akcentēti būtiski dzejas un prozas teorijas un interpretācijas aspekti saistošā un neformālā veidā stundu garās nodarbībās.

Kas tad tieši notiks?

1.oktobrī nodarbība „Tēls un tēlainība”, ieskats autora dzejas teksta tēlainībā, tai skaitā valodas īpatnībās. Ko un cik brīvi var pateikt ar dzejas vārdu? Kā dažādi leksikas slāņi neparasti un kolorīti atklāj latviešu valodas daudzveidību un to, cik nepieradināma ir Jāņa Rokpeļņa leksika un mākslinieciskā izteiksme kopumā.

8.oktobrī nodarbība „Dzejas forma” – dzejas kompozīcijas un ritma jautājumi. Kā ar ritma un panta veida izvēli, kā arī īpašu vizuālu elementu palīdzību ļoti daudzveidīgi un rotaļīgi pateikt sarežģītu ideju.

15. oktobrī nodarbība „No teksta uz tekstu” – dažādi intertekstualitātes – tekstu sabalsošanās – jautājumi. Intertekstualitāte ir viena no spilgtākajām mūsdienu tekstu īpatnībām, kas organizē šķietami tik sarežģītos un nesaprotamos dzejas tekstus. Uzmanība tiks veltīta tam, kā Rokpeļņa tekstos sadzīvo dažādi kultūras kodi un zīmes, kā arī literatūras virzienu iezīmēm autora daiļradē.

22.oktobrī nodarbība „Rokpeļņa proza – vai tas tikai tāds garāks dzejolis?”. Kopā diskutēsim par autora īsprozu un tās likumsakarībām, kā arī mēģināsim izprast, kas tad ir kolorītie dažādu personību un Rīgas pilsētvides portretējumi, kā arī paši veidot īsus radošus īsprozas fragmentus.

29.oktobrī diskutēsim kopā ar dzejnieku Jāni Rokpelni par dažādiem viņam un latviešu mūsdienu literatūrai būtiskiem jautājumiem.

Nodarbības vadīs literatūras pētniece, dzejniece un Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāja Iveta Ratinīka, kas šobrīd raksta Daugavpils Universitātē disertāciju par Jāņa Rokpeļņa tekstu modernisma kontekstā.


Nodarbību apmeklēšanai nav nepieciešamas specifiskas priekšzināšanas. Nodarbības pieejamas bez maksas ikvienam interesentam, bet īpaši metodiski tiks piemērotas jauniešu uztverei un teksta interpretācijas līmenim.


22.09.2015

Pasniegta Egona Līva balva!

Svētdien Liepājā tika pasniegta tradicionālā Egona Līva piemiņas balva „Krasta ļaudis”. Šogad to saņēma romāna „Vārdiem nebija vietas” autors Guntis Berelis, valodniece Benita Laumane par pētījumu dabas parādību nosaukumi latviešu valodā 2 daļu „Vēju un vētru grāmata”. Skolas jauniešu grupā par labāko atzīts Patrīcijas Kuzminas darbs „Satikšanās”. Speciālbalvas saņēma jaunā rakstniece Sabīne Košeļeva par savu debijas romānu „Rīga–Maskava. 21. gadsimta mīlasstāsts”, Māris Bērziņš par romānu „Svina garša” un Ēriks Kūlis par romāniem „Vecīt, bez komentāriem” un „Mākoņu ielas BMX”. Iepriekšējos gados Egona Līva balvu „Krasta ļaudis” saņēmuši rakstnieki Ēriks Kūlis, Olafs Gūtmanis, Imants Ziedonis, Rimants Ziedonis, Andrejs Migla, Valdis Rūmnieks, Andra Manfelde, Inguna Bauere u.c.
09.09.2015
„Literārā Akadēmija” izsludina literāro darbu konkursu MATRIS LINGUA


Visu vecumu iesācēji autori, kas dzīvo Latvijā un raksta dzeju, prozu vai dramaturģiju savā dzimtajā valodā (krievu, baltkrievu, poļu u.c.), kā arī vēlas attīstīt un pilnveidot savu meistarību, tiek aicināti piedalīties konkursa MATRIS LINGUA („Mātes valoda”).

Konkursa uzvarētāji tiks uzaicināti uz semināru, kas notiks no 2015. gada oktobra otrajā pusē un kura laikā būs iespēja no pieredzējušiem rakstniekiem, tulkiem un literatūras teorētiķiem dzirdēt savu darbu vērtējumu kā arī ņemt dalību meistardarbnīcā un klausīties lekcijas par svarīgiem literārā darba jautājumiem.

Semināru rīko Latvijas Rakstnieku savienība un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centrs un atbalsta LR Kultūras ministrija.

Konkursam iesniedzamo darbu apjoms: dzejā – dzejas kopa ar kopējo apjomu 150 līdz 300 rindas; prozā, dramaturģijā – viens vai vairāki darbi ar kopējo apjomu 20 000 līdz 50 000 zīmes. Darbu kopas jāsaglabā vienā Word dokumentā (vēlams Word 2003) un ar norādi „MATRIS LINGUA” jānosūta uz e-pastu: matrislingua@inbox.lv. Sūtījumam jāpievieno ziņas par sevi (dzimšanas datums, izglītība, nodarbošanās, īsa radošā biogrāfija) un kontaktinformācija (adrese, e-pasts, tālrunis).

Semināra vadītājs – rakstnieks un tulkotājs Sergejs Moreino.

Darbu iesniegšanas termiņš – 2015. gada 7. oktobris.

Vairāk informācijas – pa tālruni 26538912, 14.00-18.00 darbdienās.
Literārās konsultācijas


Ar LR Kultūras ministrijas atbalstu „Literārā Akadēmija” piedāvā bezmaksas literārās konsultācijas pie rakstniekiem Aivara Eipura (dzeja un proza) un Laura Gundara (dramaturģija). Konsultācijas notiek Latvijas Rakstnieku savienības telpās Rīgā, Lāčplēša ielā 48/50-12, darbdienās. Nepieciešams ar vai bez iepriekšējas sazināšanās ar konsultantu vismaz nedēļu pirms domājamās konsultācijas iesūtīt savus daiļdarbus konsultantam e-pastā: eipursdoc@inbox.lv (Aivaram Eipuram) vai 02@laurisgundars.lv (Laurim Gundaram) vai arī divas nedēļas iepriekš iesūtīt pa pastu Latvijas Rakstnieku savienībai Lāčplēša ielā 48/50-12, LV-1011, norādot savu tālruņa numuru. Par konkrēto konsultācijas dienu un laiku ar konsultantu jāvienojas iepriekš e-sarakstē vai zvanot uz mob. tālr. 29276358 (Aivars Eipurs), 29541099 (Lauris Gundars). Darbu vērtējumu vai padomus nesniegs rakstveidā, tikai klātienes konsultācijā. Konsultanti nepretendē uz rokrakstā atnestu darbu lasīšanu, tiem jābūt elektroniskā formātā vai vismaz mašīnrakstā.


11.05.2015

Jauna vadība Latvijas Rakstnieku savienībā

Svētdien, 10. maijā, notikušajā Latvijas Rakstnieku savienības (LRS) biedru pilnsapulcē tika ievēlēts jauns LRS priekšsēdētājs. Šajā amatā turpmāk darbosies rakstnieks un kultūras žurnālists Arno Jundze.

Līdzšinējais organizācijas priekšsēdētājs, dramaturgs Jānis Jurkāns pēc četru gadu darba izvēlējās nolikt savas pilnvaras un turpmāk būs LRS izpilddirektors. Atbilstoši statūtiem pilnsapulce ievēlēja jaunu LRS valdi. Tajā nākamos divus gadus darbosies Guntis Berelis, Ronalds Briedis, Jānis Jurkāns, Matiass Knolls, Ieva Kolmane, Sandra Ratniece, Māris Rungulis, Valdis Rūmnieks, Mudīte Treimane, Sandra Vensko, Egīls Venters. Pilnsapulcē tika apstiprināta arī jauna LRS revīzijas komisija: Agita Draguna, Ilze Jansone, Ēriks Lanss, Eva Mārtuža, Aija Uzulēna. LRS pilnsapulces debašu daļā runātāji uzsvēra nepieciešamību veidot jaunu un mūsdienīgu organizācijas tēlu, īpašu vērību pievēršot rakstnieku sociālajai aizstāvībai, kā arī rindu papildināšanai ar jauniem biedriem.


25.03.2014

Sākusi darboties mājaslapa www.vaards.com


Lapa informē par notikumiem literārajā dzīvē, kā arī aicina ikvienu radoši iesaistīties ar literatūru saistītās aktivitātēs - rakstīt, informēt, diskutēt.

Mājaslapa www.vaards.com veidotāji cer uz apmeklētāju atsaucību, jaunu ideju ģenerēšanu ne tikai Liepājā un Kurzemē, bet visā Latvijā.

Mājaslapa popularizē un atspoguļo Piejūras pilsētu literārā izdevuma VĀRDS darbību Latvijā.

Lapas veidotāji ir literāti Ilze Eva Jankovska, Sandra Vensko, Jānis Valks, Kristaps Vecgrāvis.Vecākas ziņas