31.06.2015

VASARAS DARBA LAIKS


No 3. līdz 28. augustam Latvijas Rakstnieku savienība strādās vasaras režīmā: pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās 11:00-14:00.
18.05.2015
Literārās konsultācijas


Ar LR Kultūras ministrijas atbalstu „Literārā Akadēmija” piedāvā bezmaksas literārās konsultācijas pie rakstniekiem Aivara Eipura (dzeja un proza) un Laura Gundara (dramaturģija). Konsultācijas notiek Latvijas Rakstnieku savienības telpās Rīgā, Lāčplēša ielā 48/50-12, darbdienās. Nepieciešams ar vai bez iepriekšējas sazināšanās ar konsultantu vismaz nedēļu pirms domājamās konsultācijas iesūtīt savus daiļdarbus konsultantam e-pastā: eipursdoc@inbox.lv (Aivaram Eipuram) vai 02@laurisgundars.lv (Laurim Gundaram) vai arī divas nedēļas iepriekš iesūtīt pa pastu Latvijas Rakstnieku savienībai Lāčplēša ielā 48/50-12, LV-1011, norādot savu tālruņa numuru. Par konkrēto konsultācijas dienu un laiku ar konsultantu jāvienojas iepriekš e-sarakstē vai zvanot uz mob. tālr. 29276358 (Aivars Eipurs), 29541099 (Lauris Gundars). Darbu vērtējumu vai padomus nesniegs rakstveidā, tikai klātienes konsultācijā. Konsultanti nepretendē uz rokrakstā atnestu darbu lasīšanu, tiem jābūt elektroniskā formātā vai vismaz mašīnrakstā.


11.05.2015

Jauna vadība Latvijas Rakstnieku savienībā

Svētdien, 10. maijā, notikušajā Latvijas Rakstnieku savienības (LRS) biedru pilnsapulcē tika ievēlēts jauns LRS priekšsēdētājs. Šajā amatā turpmāk darbosies rakstnieks un kultūras žurnālists Arno Jundze.

Līdzšinējais organizācijas priekšsēdētājs, dramaturgs Jānis Jurkāns pēc četru gadu darba izvēlējās nolikt savas pilnvaras un turpmāk būs LRS izpilddirektors. Atbilstoši statūtiem pilnsapulce ievēlēja jaunu LRS valdi. Tajā nākamos divus gadus darbosies Guntis Berelis, Ronalds Briedis, Jānis Jurkāns, Matiass Knolls, Ieva Kolmane, Sandra Ratniece, Māris Rungulis, Valdis Rūmnieks, Mudīte Treimane, Sandra Vensko, Egīls Venters. Pilnsapulcē tika apstiprināta arī jauna LRS revīzijas komisija: Agita Draguna, Ilze Jansone, Ēriks Lanss, Eva Mārtuža, Aija Uzulēna. LRS pilnsapulces debašu daļā runātāji uzsvēra nepieciešamību veidot jaunu un mūsdienīgu organizācijas tēlu, īpašu vērību pievēršot rakstnieku sociālajai aizstāvībai, kā arī rindu papildināšanai ar jauniem biedriem.


09.03.2015.

Kordziesmu konkursa jaunajiem komponistiem

“Modini kanonu! Jaunās “Lauztās priedes””


NOLIKUMS

Rīgā, 2015

1. Konkursa idejas apraksts

Par godu Raiņa un Aspazijas 150. dzimšanas dienai Latvijas Rakstnieku savienība ir izveidojusi pasākumu programmu “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Raiņa un Aspazijas daiļrades nozīmīga daļa atspoguļota mūzikā, tādēļ programmas “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” radošā grupa kā vienu no būtiskām aktivitātēm izvirzījusi mērķi sadarbībā ar Latvijas Komponistu savienību rīkot kordziesmu konkursu jaunajiem komponistiem ar nosaukumu “Modini kanonu! Jaunās “Lauztās priedes””.

Īstenojot šo projektu, tiks sasniegti divi mērķi:

1) aktualizēts Raiņa un Aspazijas garīgais mantojums, ietērpjot to mūsdienīgā kordziesmas valodā;

2) visi konkursa II kārtai izvirzītie jaundarbi tiks iestudēti un Rīgas labāko jaukto amatierkoru sniegumā pirmatskaņoti konkursa noslēguma koncertā 2015. gada decembrī.

2. Konkursa rīkotājs

2.1. Biedrība “Latvijas Rakstnieku savienība” sadarbībā ar biedrību “Latvijas Komponistu savienība”.

2.2. Konkursu finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un LR Kultūras ministrija.

3. Konkursa mērķis

Jaunu kordziesmu ar Raiņa vai Aspazijas dzeju radīšana, domājot par Latvijas valsts simtgades Dziesmu svētkiem, kā arī Raiņa un Aspazijas jubilejas gada noslēguma pasākumu.

4. Konkursa norises kārtība

4.1. Konkursa nolikums ir publiski pieejams interneta vietnēs: http://www.komponisti.lv/, http://www.rakstnieciba.lv, http://www.aspazijarainis.lv.

4.2. Konkurss noritēs divās kārtās:

4.2.1. Konkursa I kārtā žūrijas dalībnieki izvērtēs iesniegtās partitūras un izvirzīs darbus konkursa II kārtai.

4.2.2. Uz konkursa II kārtu izvirzītie darbi tiks atskaņoti koncertā 2015. gada decembrī, norises laiks un vieta tiks precizēta.

4.2.3. Uz konkursa II kārtu izvirzītos darbus iestudēs Rīgas labākie jauktie amatierkori.

4.2.4. Iesniegtos pieteikumus atbilstoši konkursa mērķim un kritērijiem konkursa I kārtā un jaundarbu pirmatskaņojumus konkursa II kārtā izvērtēs profesionāla žūrija piecu cilvēku sastāvā. Žūrijas sastāvu apstiprina šā nolikuma 2. punktā minēto organizāciju pārstāvji.

4.2.5. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti pirmatskaņojumu koncerta noslēgumā.

5. Pretendenti

5.1. Konkursā var piedalīties fiziskas personas – komponisti, kas dzimuši pēc 1980. gada 14. augusta. Konkursa dalībniekiem netiek izvirzīta prasība būt Latvijas Komponistu savienības biedriem.

6. Konkursa darbu iesniegšana

6.1. Konkursam jāiesniedz viena jauktam korim a cappella sacerēta dziesma ar Raiņa vai Aspazijas tekstu:

6.1.1. nav pieļaujami mūzikas instrumenti ne ar noteiktu, ne ar nenoteiktu skaņas augstumu;

6.1.2. nav pieļaujams elektronikas lietojums;

6.1.3. var izmantot jebkuru Raiņa vai Aspazijas dzejoli negrozītā veidā no šādiem krājumiem:

Raiņa dzejas krājumi: “Tālas noskaņas zilā vakarā”, “Vētras sēja”, “Jaunais spēks”, “Klusā grāmata”, Ave Sol, “Tie, kas neaizmirst”, “Gals un sākums”;

Aspazijas dzejas krājumi: “Sarkanās puķes”, “Dvēseles krēsla”, “Saulainais stūrītis”, “Ziedu klēpis”, “Izplesti spārni”, “Raganu nakts”, “Trejkrāsaina saule”, “Asteru laikā”, “Dvēseles ceļojums”, “Kaisītās rozes”, “Zem vakara zvaigznes”.

6.1.4. Dziesmas hronometrāža: 3–5 minūtes.

6.2. Katrs autors drīkst iesniegt tikai vienu kompozīciju, un tai jābūt neatskaņotai.

6.3. Konkursa pieteikuma noformējums:

6.3.1. Konkursa pieteikums jāiesniedz Latvijas Komponistu savienībā, Baznīcas ielā 37-3, Rīgā, LV-1010, no 2015. gada 10. līdz 14. augustam no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00 aizvērtā aploksnē, uz kuras norādīts – “Konkursam “Modini kanonu! Jaunās “Lauztās priedes””. Konkursa pieteikumu iespējams sūtīt arī pa pastu.

6.4. Konkursa pieteikumā jāiekļauj:

6.4.1. ar paroli kodēta kordziesma piecos eksemplāros datorsalikumā;

6.4.2. īsa anotācija (līdz 1000 rakstuzīmēm),

6.4.3. ziņas par autoru (vārds un uzvārds, dzimšanas dati, kontaktinformācija), kas ievietota aizlīmētā aploksnē, uz kuras norādīta parole. Aploksne tiks atvērta pēc I kārtas rezultātu paziņošanas.

6.4.4. Uz II kārtu izvirzītie skaņdarbi, par ko tiks paziņots autoram personiski, būs jāiesniedz arī elektroniskā formātā, sūtot uz e-pastu: kordziesma@gmail.com.

7. Konkursa pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

7.1. Darbu iesniegšanas termiņš – 2015. gada 14. augusts plkst. 16.00. Pieteikumu sūtot pa pastu, pasta zīmogs – 14. augusts.

7.2. Visi iesniegtie konkursa pieteikumi tiek reģistrēti, atzīmējot paroli, iesniegšanas dienu un laiku.

7.3. Konkursā var neizvērtēt pieteikumus:

7.3.1. kas neatbilst konkursa mērķiem;

7.3.2. kas nav iesniegti nolikuma 7.1. punktā noteiktajā termiņā.

8. Konkursa pieteikumu vērtēšanas kritēriji

8.1. Konkursa pieteikumus izvērtē konkursa žūrija atbilstoši konkursa mērķim.

9. Konkursa balvu fonds

9.1. Konkursa kopējais naudas balvu fonds ir 3300,- EUR (trīs tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi).

9.2. Konkursa žūrija, izvērtējot pieteikumus, lemj par balvu fonda sadalījumu starp labākajiem pretendentiem.

9.3. Izmaksājot naudas balvas, no balvas summas tiks ieturēti un likuma kārtībā Valsts kasē ieskaitīti atbilstošie nodokļu maksājumi.

10. Konkursa rezultātu paziņošana

10.1. Konkursa I kārtas rezultāti tiks paziņoti līdz 2015. gada 4. septembrim, publicējot informāciju interneta vietnēs: http://www.komponisti.lv/, http://www.rakstnieciba.lv un http://www.aspazijarainis.lv.

10.2. Konkursa II kārtas rezultāti tiks paziņoti pēc dziesmu pirmatskaņojuma koncerta, kas notiks 2015. gada decembrī (datums un vieta tiks precizēta). Par koncerta norises laiku un vietu personiski tiks informēti visi autori, kuru darbi būs izvirzīti konkursa II kārtai.

11. Autortiesības

11.1. Iesūtītie konkursa pieteikumi un ieceru apraksti bez vienošanās ar autoriem netiek publicēti vai izmantoti jebkādā citā veidā.

11.2. Konkursā iesniegto dziesmu autortiesības saglabā dziesmu autori.

12. Konkursa žūrijas darba kārtība

12.1. Konkursa žūrijas darbu vada žūrijas priekšsēdētājs. Žūrijas lēmumi tiek pieņemti žūrijas sēžu laikā, atklāti balsojot. Lēmums tiek atzīts par pieņemtu, ja par to balsojis klātesošo žūrijas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirīgs ir žūrijas priekšsēdētāja balsojums.

12.2. Konkursa žūrija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās divas trešdaļas žūrijas locekļu.

12.3. Žūrijai ir tiesības:

12.3.1. pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu;

12.3.2. pieaicināt speciālistus vai ekspertus;

12.3.3. pieprasīt no pretendentiem papildu informāciju.

12.4. Žūrijas sēdes protokolē konkursa žūrijas sekretārs. Sēdes protokolu paraksta visi žūrijas locekļi, kas piedalījušies sēdē.

12.5. Ja žūrija nevienu konkursa pieteikumu neatzīst par atbilstošu, tā naudas balvas nepiešķir. Žūrija, nākot klajā ar argumentētu lēmumu, ir tiesīga noraidīt visus konkursa piedāvājumus, ja pretendentu

pieteikumi neatbilst šā nolikuma kritērijiem.

13. Konkursa dalībnieka tiesības un pienākumi

13.1. Konkursa pretendenti pirms konkursa pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām var veikt izmaiņas iesniegtajā projektā vai atsaukt iesniegto projektu, saņemot to atpakaļ. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz dalībnieku no turpmākas dalības konkursā. Piedāvājuma papildināšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts hronoloģiski pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

13.2. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām dalībnieks nevar mainīt savu konkursa pieteikumu.

13.3. Konkursa pretendentiem nav tiesību sniegt atļauju kādam korim atskaņot konkursam iesniegto jaundarbu pirms dziesmas pirmatskaņojuma konkursa II kārtas koncertā.

13.4. Dalībnieks, kurš iesniedz pieteikumu, piekrīt visiem konkursa noteikumiem un ir atbildīgs par tā pieteikumā norādīto ziņu patiesumu.

14. Kontaktinformācija

Mākslinieciskajos jautājumos – Agita Ikauniece, 29555770, kordziesma@gmail.com.

Organizatoriskajos jautājumos – Anete Pitena, 29158686, kordziesma@gmail.com.


25.03.2014

Sākusi darboties mājaslapa www.vaards.com


Lapa informē par notikumiem literārajā dzīvē, kā arī aicina ikvienu radoši iesaistīties ar literatūru saistītās aktivitātēs - rakstīt, informēt, diskutēt.

Mājaslapa www.vaards.com veidotāji cer uz apmeklētāju atsaucību, jaunu ideju ģenerēšanu ne tikai Liepājā un Kurzemē, bet visā Latvijā.

Mājaslapa popularizē un atspoguļo Piejūras pilsētu literārā izdevuma VĀRDS darbību Latvijā.

Lapas veidotāji ir literāti Ilze Eva Jankovska, Sandra Vensko, Jānis Valks, Kristaps Vecgrāvis.Vecākas ziņas